De Wapenadjudant is als onderofficier naast de commandant gepositioneerd. Hij is de vertegenwoordiger van de onderofficieren van de Koninklijke Marechaussee en aan hem zijn een aantal taken opgedragen.

Hij ondersteunt en adviseert gevraagd en/of ongevraagd CKMar m.b.t. zaken die onder de medewerkers van de Koninklijke Marechaussee leven. Daartoe legt hij werkbezoeken af aan de locaties waar medewerkers van de Koninklijke Marechaussee werkzaam zijn.

Hij levert een bijdrage ter ontwikkeling van de (toekomst)visie. De Wapenadjudant ziet toe op de kwaliteitsborging en vorming van de onderofficieren en marechaussees. Het gaat daarbij om knelpunten op het gebied van motivatie, discipline, moreel, professionaliteit, begeleiding en vorming. Tevens bevordert hij een juiste toepassing van de gedragscode.

Hij levert een bijdrage aan de interne communicatie door een brugfunctie te vervullen tussen de CKMar en de medewerkers op de werkvloer en omgekeerd daarbij draagt hij en legt hij het door CKMar gevoerde beleid uit op de werkvloer.

Hij voert representatieve taken uit door bij plechtigheden naast de CKMar op te treden of door de CKMar te vertegenwoordigen bij plechtigheden.

De Wapenadjudant werkt nauw samen met de andere stafadjudanten binnen de KMar, zoals de LTC-adjudant, de OTC-adjudant en de bij brigades en sectoren geplaatste stafadjudanten.

De Wapenadjudant vertegenwoordigt de Koninklijke Marechaussee in het overleg met de Krijgsmachtadjudant en de adjudanten bij de overige defensieonderdelen.


Dit staat uitvoeriger beschreven in de functiebeschrijving van de Wapenadjudant:

1. Ondersteunt en adviseert (gevraagd en ongevraagd) CKMar over onderwerpen aangaande onderofficieren en Marechaussees door:

 • het Wapenbreed signaleren, analyseren en formuleren van probleemstellingen op het gebied van werk- en leefklimaat, begeleiding en vorming en vervolgens aanbieden van adviezen ter oplossing;
 • het leveren van een bijdrage op het personele en organisatorische vlak in structurele overleggen, managementbijeenkomsten (MT), werkgroepen en eventuele KMar-projecten;
 • het leveren van een bijdrage ter ontwikkeling van beleidsvisie;
 • het vergezellen van CKMar tijdens werkbezoeken aan KMar-personeel binnen en buiten Nederland;
 • het afstemmen met Chef Kabinet over onderwerpen aangaande onderofficieren en Marechaussees.

2. Coördineert de kwaliteitsborging en vorming van de onderofficieren en marechaussees door:

 • het signaleren en analyseren van knelpunten op het gebied van motivatie, discipline, moreel, vakbekwaamheid (professionaliteit), begeleiding en vorming en het aandragen van adviezen ter oplossing hiervoor;
 • het leveren van een bijdrage aan het vaststellen van de eisen inzake vakbekwaamheid;
 • het bevorderen van de discipline en uitdragen van de gedragscode;
 • het optreden als mentor van de onderofficieren;
 • het adviseren over te nemen maatregelen om te komen tot een optimale werksituatie voor personeel;
 • het advies geven bij de benoeming van de potentiële LTC Adjudant en de Adjudant OTCKMar tijdens het functietoewijzingsproces;
 • het adviseren van de LTC Adjudant en de Adjudant OTCKMar bij het functietoewijzingsproces van brigadeadjudanten en sectoradjudanten.

3. Voert representatieve taken uit in relatie tot het domein van de onderofficier en de Marechaussee:

 • het organiseren, uitvoeren, vertegenwoordigen en/of optreden naast de CKMar bij plechtigheden zoals ambtsjubilea, vergaderingen, ceremoniële plechtigheden en dergelijke;
 • het vervullen van representatieve taken bij ontvangsten, bijeenkomsten, ambtsjubilea en andere gebeurtenissen;
 • het leveren van een bijdrage aan de handhaving van de tradities van de KMar en toekenning van waarderingen;
 • het uitdragen van tradities bij de KMar.

4. Levert een bijdrage aan de communicatie binnen de KMar aangaande onderwerpen betreffende onderofficieren en marechaussees door:

 • het uitdragen van de visie van CKMar daaromtrent;
 • het optreden als intermediair tussen leiding en personeel;
 • het optreden als vertegenwoordiger van de onderofficieren en marechaussees van het Wapen;
 • het nemen van maatregelen ter voorkoming van geschillen/knelpunten binnen de organisatie;
 • het vervullen van een begeleidings- en vertrouwensrol voor zowel zakelijke als persoonlijke, eenheids- of individuele problematiek.

5. Treedt op als voorzitter van het ressort-adjudantenoverleg door:

 • het structureel overleg voeren met de LTC Adjudant / Adjudant OTCKMar en Brigade/sectoradjudanten;
 • het optreden als intermediair tussen de LTC Adjudant / Adjudant OTCKMar en de CKMar;
 • het begeleiden van de LTC Adjudant, de Adjudant OTCKMar en Brigade/sectoradjudanten.

HOME